Born in Brussels Professional

Born in Brussels Professional heeft als doel potentiële kwetsbare situaties in de zwangerschap zo vroeg mogelijk te detecteren en hulpverlening te ondersteunen. Daarvoor ontwikkelde het project een digitale tool voor hulpverleners uit alle sectoren die in contact komen met zwangere vrouwen in Brussel. De inhoud van deze tool werd ontwikkeld in co-creatie met verschillende en diverse organisaties en actoren op het terrein.

Wat is Born in Brussels Professional ?

Born in Brussels Professional is een RIZIV-project dat de toegankelijkheid tot en de continuïteit van zorgen voor zwangere, kwetsbare vrouwen in Brussel oogt te verbeteren. Dit gebeurt door hulpverleners een oproepnummer en een digitale tool (screening en zorg-en begeleidingstrajecten) aan te bieden die toelaat het bestaande netwerk te visualiseren en aan te vullen waar nodig.  

Het project Born in Brussels Professional wil de bestaande netwerken en de eilandjes van goede praktijken samenbrengen in een groot netwerk dat over de talen en de zorglijnen heen gaat.

Dit netwerk krijgt toegang tot de Born in Brussels-tool. Dit is een digitaal, gedeeld platform waarin enerzijds gepeild wordt naar de potentiële psychosociale kwetsbaarheden van de zwangere vrouw, waarna vervolgens gepersonaliseerde en dynamische zorg-en begeleidingstrajecten uitrollen die de hulpverleners bijstaan in hun werking.
De zorg-en begeleidingstrajecten werden samen uitgetekend met organisaties en actoren die in de Brusselse perinatale zorgsetting actief zijn of werken met zwangere vrouwen.  Door dat deze tool als een platform gebouwd werd, is de situatie, het netwerk rond de vrouw en stand van zaken met betrekking tot welke acties reeds werden ondernomen zichtbaar voor andere zorgverleners, wat de continuïteit en de transparantie in de hulpverlening rond kwetsbare, zwangere vrouwen vergroot.

Voor het gebruik van de tool en het niet-stigmatiserend leren screenen naar psychosociale kwetsbaarheden bij zwangere vrouwen wordt, in samenwerking met de HUDERF en CHU Brugmann ziekenhuizen en psychologen van de Ugent en Draagkracht, een voor de partners kosteloze dag opleiding voorzien. Het team van Born in Brussels Professional begeleidt de deelnemende organisaties tijdens de verdere voorbereidingen, implementatie, ondersteuning en opvolging van hun deelname aan Born in Brussels Professional.

Voor hulpverleners die nog geen partner zijn van Born in Brussels Professional wordt een oproepnummer ter beschikking gesteld, in samenwerking met Brusano. Het nummer 02/880 29 80 is bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren. Via dit nummer kan men toch in contact gebracht worden met hulpverleners, die partner zijn van Born in Brussels Professional en werkzaam in de buurt van de dame.

Het Born in Brussels Professional-platform wordt door het RIZIV voor de organisaties kosteloos ter beschikking gesteld en omvat de screening en de zorg-en begeleidingstrajecten alsook een up to date netwerk waar alle hulpverleners die in contact komen met zwangere vrouwen gebruik van kunnen maken door partner te worden.

Wenst u, als zelfstandige hulpverlener of met uw organisatie/praktijk, meer informatie of partner van het project te worden, neem dan contact op via het contactformulier op deze website of via 02/474 98 52.

De Born in Brussels-Tool

De Born in Brussels-tool is een digitaal, gedeeld platform dat geïntegreerd kan worden in bestaande Elektronische Patiëntendossiers of die via een weblink bereikbaar is. De tool bestaat uit twee dynamisch verbonden onderdelen. Enerzijds, het screeningsdeel, dat bestaat uit 21 vragen waarmee de hulpverlener naar 13 indicatoren van psychosociale kwetsbaarheid kan peilen enerzijds.  Anderzijds, ter ondersteuning voor de hulpverleners, de – gepersonaliseerde en dynamische – zorg-en begeleidingstrajecten die uitrollen naargelang de antwoorden van de screening. Door de platformeigenschappen van de tool kunnen ook andere hulpverleners met een therapeutische relatie acties opvolgen en wordt dubbel werk of herhaaldelijk dezelfde acties of vragen stellen vermeden, wat de opgevolgde vrouw ook ten goede komt.

Sinds september 2020 is de digitalisering van de Born in Brussels-tool door de firma Leapstation volledig afgerond en wordt hij technisch bij een aantal partners in de medische dossiers geïntegreerd. Vanaf het najaar 2020 zullen partners beginnen met het gebruik ervan.

Wenst u, als zelfstandige hulpverlener of met uw organisatie/praktijk, meer informatie of partner van het project te worden, neem dan contact op via het contactformulier op deze website of via 02/474 98 52.

Privacyverklaring BORN IN BRUSSELS-TOOL

Privacy en gevensbescherming/deling

Het RIZIV-project Born in Brussels Professional verzamelt voor haar activiteiten (screening, begeleiding, doorverwijzing) persoonsgegevens, socio-economische gegevens en gezondheidsgegevens en maakt deze zichtbaar op haar platform.
Om in orde te zijn met de huidige wetgeving rond Patiëntenrechten en GDPR (privacy-wetgeving) heeft het project nu ook haar eigen DPO (Data Protection Officer) aangesteld, die erop toeziet dat de het project voldoet aan de wetgeving. Met alle partners worden samenwerkingscontracten afgesloten, gebruikersvoorwaarden en een privacy verklaring voorzien en wordt een reglement rond gegevensbescherming ondertekend.

Het Born in Brussels Professional partner worden is vrijblijvend, evenals de deelname van de zwangere vrouw. Ook de rechten van de zwangere vrouwen die in het project stappen worden gewaarborgd, deelname kan enkel na het onderschrijven van een Informed Consent, waarin zij geïnformeerd wordt over welke gegevens waarvoor gebruikt zullen worden, dat deze gegevens zichtbaar zullen zijn voor professionals die onder het medisch beroepsgeheim of de discretieplicht vallen, wat hun rechten zijn rond het beëindigen van de deelname aan het project, …

De Born in Brussels-tool zelf wordt eveneens sterk beveiligd en is niet toegankelijk voor niet-hulpverleners of personen zonder therapeutische relatie. Hij bevindt zich in een Microsoft Azure Cloud (GDPR-goedgekeurd) en werkt met een multifactoriële authenticatie bij elk gebruik. Voor de zwangere vrouwen wordt een uniek nummer gebruikt om in te loggen.
Omdat er in het project met diverse partners wordt samengewerkt, maar dat niet al deze beroepscategorieën dezelfde toegangsrechten hebben tot persoonsgegevens, werden ook twee profielen ontwikkeld waarbij hulpverleners die onder het KB 78 en het medisch beroepsgeheim vallen volledige toegang tot de gegevens in de tool krijgen. Alle andere types hulpverlener krijgen een beperkte toegang en zullen dus de gezondheidsgegevens niet kunnen inzien.

Hebt u vragen over de privacywetgeving of andere wetgevingen rond de Born in Brussels-tool, kan u contact nemen via het contactformulier op deze website of bellen naar 02/474 98 52.

Opleiding “Niet stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheden tijdens de zwangerschap”

Het Born in Brussels Professional-project peilt naar gevoelige omgevings-of persoonlijke situaties bij zwangere vrouwen. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners weten hoe ze deze thematiek moeten aanbrengen en bevragen. Deze noodzaak kwam naar voren tijdens de expertmeetings die gehouden werden ter voorbereiding van het project. Samen met Huderf, CHU Brugmann, Ugent en le GIP en Solentra werd gewerkt aan een dagopleiding die kosteloos kan aangeboden worden aan de partners.

De dagopleiding wordt gegeven door een aantal specialisten inzake het niet-stigmatiserend screenen naar psychosociale kwetsbaarheden bij zwangere vrouwen.
Elke potentiële of toekomstige gebruiker van de tool wordt gevraagd deze gratis dagopleiding te volgen zodat de communicatie rond en binnen dit project goed verloopt. Tevens wordt in deze opleiding ook de werking van de Born in Brussels-tool toegelicht.

De opleiders voor de opleiding zijn:
– dr.An-Sofie Van Parys en Lotte De Schrijver, psycholoog en onderzoekster aan de Ugent
– Kaatje Van Hemelrijck: Pycholoog bij Draagkracht.
– dr. Joëlle Rabinowitch: Psycholoog CHU Brugmann…
– Dr. Vildan Goban: Pedopsychiater HUDERF…
– dr. Isabelle Lambotte: Hoofdpsycholoog HUDERF…

De opleidingen zijn in september van start gegaan en werden warm onthaald. Deze worden op maandelijkse basis, of volgens noodzaak, georganiseerd. Organisaties en/of hulpverleners kunnen zich inschrijven voor deze opleiding nadat zij de voorstelling van het Born in Brussels Professional-project hebben gekregen en partner wensen te worden.

Wenst u informatie over de Born in Brussels Professional opleiding of over het project zelf, neem dan contact op via het contactformulier op deze website of bel 02/474 98 52.

Group Care

Centering Pregnancy, een complete zwangerschapsopvolging in groep, wordt al in verschillende landen aangeboden als alternatief voor traditionele 1 op 1 opvolging.
Prenatale zorg wordt gecombineerd met het delen van kennis en ervaringen, het versterken van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk.
Het sluit dus perfect aan bij de noden van (toekomstige) mama’s (en papa’s).
De laatste jaren is Centering Pregnancy in opmars in België, en ook in Brussel is dit geen onbekend fenomeen meer. Het pilootproject ‘Group Care’ zet deze manier van zorg verder op de kaart. Sinds 2019 wordt dit, samen met WGC De Brug, WGC Medikuregem, CHU Brugmann en vzw Aquarelle gerealiseerd.

Vanaf januari 2021 zal ook het UZ Brussel Group Care aanbieden als alternatief voor de individuele zwangerschapsopvolging. Het gemotiveerde team is volop bezig met de voorbereidingen. Willen u of uw organisatie op de hoogte blijven van nieuw startende groepen in de organisaties? Laat dan hier uw gegevens achter.  
Na een korte pauze door het Corona-virus, bieden verschillende organisaties Group Care opnieuw aan. Uiteraard, op een veilige manier en rekening houdend met de maatregelen (door bv. de grootte van de groepen te beperken, maskers te dragen, afstand te houden, handhygiëne en het aanpassen van de activiteiten). Bovendien is het in deze tijden nog belangrijker om in te zetten op sociale steun, continuïteit van zorg en het aanbieden van correcte informatie rond Covid: zaken waar Group Care ongetwijfeld aan kan tegemoetkomen.